Menu
Your Cart

Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden Lukasse Dakbedekkingen Goes B.V.

inzake de verkoop en levering van zaken buiten overeenkomst van aanneming van werk.

gevestigd te 4462 GC Goes aan de Albert Plesmanweg 35

Inschrijfnummer KvK Zuidwest-Nederland: 22039133

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1   Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten vanLukasse Dakbedekkingen Goes B.V.(hierna “gebruiker”), zijn, behoudens indien sprake is van aanneming van werk, deze algemene voorwaarden van toepassing. De opdrachtgever/koper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “wederpartij”.

1.2   Algemene en andere door wederpartij gehanteerde voorwaarden worden door gebruiker  uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zij maken slechts dan deel uit van een tussen partijen gesloten overeenkomst voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door gebruiker  zijn aanvaard.

1.3   Wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van gebruiker  tenzij deze schriftelijk verklaart de algemene voorwaarden te verwerpen.

1.4   Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden in een concreet geval niet van toepassing zou zijn, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.5   Indienéén of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

1.6   Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1   Indien wederpartij een bestelling plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de gebruiker deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt. Gebruiker is gerechtigd een bestelling niet te aanvaarden, of aanvullende informatie omtrent wederpartij op te vragen. Indien een bestelling niet wordt aanvaard, wordt dit onder vermelding van de reden binnen 10 dagen aan wederpartij medegedeeld.

2.2   Alle aanbiedingen van gebruiker, daaronder mede begrepen prijsopgaven, levertijden, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Herroeping van de aanbieding zal onverwijld door gebruiker geschieden.

2.3   Een aanvaarding van de aanbieding van gebruiker welke afwijkt van de aanbieding geldt als een nieuwe aanbieding die gebruiker niet bindt. Dit geldt eveneens indien de aanbieding slechts op geringe punten van de eerdergenoemde aanbieding afwijkt.

2.4   Door gebruiker verstrekte gegevens, zoals afbeeldingen, (technische) tekeningen,gewichts-, kleur- en maatgegevens zijn niet bindend.

2.5   Gebruiker is gerechtigd ter uitvoering van de gesloten overeenkomst derden in te schakelen.

2.6   Indien de overeenkomst door meerdere wederpartijen is aangegaan zijn deze allen hoofdelijk gebonden.

2.7   Wederpartij is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 3. Prijzen, BTW, bezorging

3.1   De op het moment van feitelijke levering geldende prijzen en prijsvoorwaarden zijn van toepassing op de geleverde zaken en diensten.

3.2   Alle door gebruiker berekende prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro en exclusief BTW. Het totaal verschuldigde BTW bedrag wordt separaat vermeld.

3.3   Voor bestellingen met een orderbedrag lager dan € 25,-- (excl. BTW), wordt € 10,-- (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. Gebruiker heeft te allen tijde het recht het minimale orderbedrag te wijzigen.

3.4   Bezorgkosten voor leveranties boven € 750,-- (excl. BTW) zijn in de verkoopprijs inbegrepen. Bezorgkosten voor leveranties lager dan € 750,-- (excl. BTW) bedragen € 12,50,-- (excl. BTW) voor dooszending, € 50,-- (excl. BTW) voor een lengtezending en € 65,-- (excl. BTW) voor een palletzending. Deze kosten worden aan wederpartij in rekening gebracht.

3.5   In afwijking op het bepaalde in lid 4 van dit artikel, gelden voor leveringen buiten Nederland en op de Waddeneilanden afwijkende tarieven. Gebruiker stelt deze tarieven bij iedere bestelling afzonderlijk vast.

3.6   Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale lasten, belastingen en vrachtkosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, kunnen aan de wederpartij worden doorberekend door tussentijdse aanpassing van de prijzen. 

 

Artikel 4. Levering en in- ontvangstname

  • De wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. wordt door gebruiker vastgesteld.

4.2   Specifieke wensen van wederpartij inzake het transport, verzending en verpakking worden slechts gevolgd indien wederpartij verklaart de eventuele meerkosten daarvan te aanvaarden.

4.3   Indien de bestelde zaken niet leverbaar zijn, is gebruiker gerechtigd zaken van gelijke kwaliteit en prijs als het bestelde te leveren.

4.4   Gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door gebruiker kan worden gefactureerd.

4.5   Levering vindt plaats aan het door wederpartij opgegeven adres, tenzij schriftelijk voorafgaand uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.6   Levering geschiedt alleen op de begane grond tot de eerste drempel op een eenvoudige zonder verdere hulpmiddelen te bereiken plaats.

4.7   Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd.  Wederpartij dient eveneens te zorgen dat steeds een bevoegd persoon aanwezig is om de geleverde zaken in ontvangst te nemen. Indien wederpartij de afname weigert, niet aanwezig is of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is gebruiker gerechtigd alle met die aanbieding gepaard gaande kosten aan wederpartij in rekening te brengen.

4.8   Vanaf het moment van levering gaat het risico van de geleverde zaken over op wederpartij.

4.9  Door gebruiker opgegeven levertijden en termijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient schriftelijk ingebrekestelling plaats te vinden. Wederpartij dient gebruiker in dat geval een redelijke termijn te gunnen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Wederpartij is niet gerechtigd tot vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van levertijden en termijnen. Bij levering van zaken in gedeelten wordt elke levering dan wel elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

4.10  De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij schriftelijk voorafgaand anders is overeengekomen.

4.11 Gebruiker is gerechtigd de levering van zaken op te schorten in geval wederpartij niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiend uit eerdere leveranties.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen contant, danwel via bankoverschrijving, direct bij het tot stand komen van de overeenkomst te worden voldaan.

5.2   Betaling dient te geschieden in euro op het door gebruiker aangegeven bankrekeningnummer.

5.3   Indien betaling na facturering is overeengekomen, dient betaling binnen een vervaltermijn van 21 dagen na factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan wederpartij van rechtswege, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim zal zijn.

5.3   Wederpartij is in geval van verzuim over het per saldo openstaande factuurbedrag aan gebruiker de wettelijke handelsrente + 2% verschuldigd. Onverminderd het recht van gebruiker om de daadwerkelijke schade te vorderen, is wederpartij tevens gehouden alle buitengerechtelijke invorderingskosten die verbonden zijn aan de incasso van de vordering aan de gebruiker te voldoen. Deze worden forfaitair vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,--.

5.4  Ter keuze van gebruiker kan bij verzuim van wederpartij, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, onder gehoudenheid van wederpartij alle schade van gebruiker te vergoeden.

5.5   Indien gebruiker een gerechtelijke procedure aanhangig maakt, is wederpartij gehouden alle kosten aan gebruiker te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels etc.

5.6   Bij gebreke van tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet zijn verstreken, direct opeisbaar.

5.7   Gebruiker is, indien hij, naar zijn uitsluitend oordeel, vermoedt dat wederpartij zijn financiële verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig zal nakomen, gerechtigd zekerheid te verlangen voor betaling. Ook is gebruiker in dat geval gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Gebruiker is eveneens gerechtigd in dat geval zijn verplichtingen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden dan wel deugdelijke zekerheid is gesteld.

5.8   Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de oudst opeisbare facturen, zelfs al vermeldt wederpartij dat deze betrekking hebben op andere facturen.

 

Artikel 6. Opschorting en beëindiging

6.1   Gebruiker is gerechtigd om, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of deze overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding, indien:

        a.wederpartij enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet-tijdig, of niet

           behoorlijk nakomt;

        b.ten aanzien van wederpartij faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel,

           indien wederpartij een natuurlijk persoon is, toepassing van de wettelijke schuldsanering is

           verzocht;

        c.de onderneming van wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;

        d.beslag wordt gelegd op een deel van het vermogen van wederpartij;

        e.gebruiker gegronde redenen heeft om te vrezen dat wederpartij niet in staat is, danwel zal

           zijn, zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met gebruiker gesloten overeenkomst of

           overeenkomsten te voldoen en wederpartij op verzoek van gebruiker niet of onvoldoende

           zekerheid staat voor de nakoming van zijn verplichtingen.

6.2   Alle vorderingen die gebruiker in de gevallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond volledig opeisbaar zijn, terwijl gebruiker voorts gerechtigd is alle haar toekomende zaken terug te nemen.

6.3   Wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijfis niet gerechtigd om zich jegens gebruiker op enig opschortingsrecht of op verrekening te beroepen.

6.4   Wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien hijzelf reeds in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen.

 

Artikel 7. Reclame en retourzendingen

7.1   Wederpartij is verplicht zaken terstond na levering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen moeten door wederpartij terstond nadat zij zijn geconstateerd schriftelijk aan gebruiker ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan gebruiker gerechtigd is reclames niet meer in behandeling te nemen.

7.2   Wederpartij kan geen aanspraken geldend maken indien de kennisgeving aan gebruiker later plaatsvindt dan zeven dagen na het moment van levering. De kennisgeving dient schriftelijk aan gebruiker te geschieden.

7.3   Na het constateren van enige tekortkoming en/of beschadiging is wederpartij gehouden om al datgene het te doen resp. na te laten dat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade.

7.4   Wederpartij is gehouden alle voor het onderzoek van reclames nodige medewerking aan gebruiker te verlenen. Indien wederpartij geen medewerking verleent of anderszins onderzoek naar reclames niet (meer) mogelijk is, kan wederpartij geen aanspraken jegens gebruiker geldend maken.

7.5   Indien voor het onderzoek naar de reclame retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van wederpartij.

7.6   Afwijkingen van de geleverde zaken betreffende kleur, maten, slijtvastheid, e.d., welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

7.7   De aanwezigheid van enige tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijfniet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.8   Retournering van geleverde zaken aan gebruiker kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker. In geval van retournering dienen zaken zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. De kosten van retournering komen voor rekening van wederpartij.

7.9   Indien is aangetoond dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft gebruiker de keuze de desbetreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken, danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.10  Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst door wederpartij aan gebruiker te worden gemeld.

 

Artikel 8. Garantie

8.1   Op de door gebruiker geleverde zakenzijn uitsluitend de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. Gebruiker is niet verplicht enigerlei garantieverplichting na te komen jegens wederpartij indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens gebruiker na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat de fabrikant in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

8.2   De garantie wordt slechts verstrekt aan wederpartij en geldt niet voor opvolgende rechtsverkrijgers.

8.3   De kosten die gebruiker moet maken om aan haar (herhaalde) garantieverplichtingen te voldoen zullen in totaal nooit meer bedragen dan het netto factuurbedrag voor de betreffende zaken.

8.4   Wederpartij zal nimmer een beroep kunnen doen op enige vorm van garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaken en/of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1   Behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker, is gebruiker niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en milieuschade en personele schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeel of derden die gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst en het verrichten van zijn werkzaamheden heeft ingeschakeld.

9.2   Gebruiker is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en/of afwijkingen in de door hemverstrekte gegevens, zoals afbeeldingen, (technische) tekeningen,gewichts-, kleur- en maatgegevens.

9.3   De aansprakelijkheid van gebruiker, uit welken hoofde dan ook ontstaan, wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van het netto factuurbedrag voor de betreffendezaken. Tot enige verdere vergoeding van schade zal gebruiker nimmer gehouden zijn.

9.4   Wederpartij vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens hem geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaat dan de aansprakelijkheid die wederpartij jegens gebruiker kan doen gelden.

9.5   Elke aansprakelijkheid van gebruiker jegens de wederpartij vervalt in ieder geval binnen 2 maanden na levering van de verkochte zaken.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1 Zolang wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van vorderingen uit hoofde van alle met gebruiker gesloten overeenkomsten alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomsten, blijven alle door gebruiker aan wederpartij op enig moment geleverde en nog te leveren zaken eigendom van gebruiker.

10.2  Gebruiker is gerechtigd de zaken die zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen indien wederpartij enige verplichting uit hoofde van de met wederpartij gesloten overeenkomsten niet nakomt.

10.3 Zolang op de geleverde zaken van gebruiker een eigendomsvoorbehoud rust, is wederpartij niet gerechtigd deze zaken te verwerken, te vervreemden, of enige vorm van zekerheid daarop te vestigen, tenzij een en ander geschiedt in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

10.4 In geval gebruiker een beroep doet op een eigendomsvoorbehoud behoudt gebruiker het recht op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

10.5 Wederpartij is niet gerechtigd om vorderingen zijnerzijds te verrekenen met zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stelling op te schorten.

10.6  Indien het eigendomsvoorbehoud door vermenging of verwerking van de geleverde zaken tenietgaat, zal gebruiker de eigendom van de daarvoor ontstane zaak verwerven als vertegenwoordiger van wederpartij, waarbij gebruiker gerechtigd is tot de eigendom daarvan in de verhouding tot de waarde van de door hem geleverde zaken, tot de waarde van de tot stand gebrachte zaken. Wederpartij dient op eerste verzoek van gebruiker aan hem een bezitloos pandrecht te verschaffen op de aldus tot stand gebrachte zaak.

10.8  Wederpartij dient op eerste verzoek aan gebruiker een bezitloos pandrecht te verschaffen op de door gebruiker geleverde zaken en op al de vorderingen welke zijn ontstaan door levering van zaken door wederpartij aan derden. Bij verzuim van wederpartij is gebruiker alsdan gerechtigd tot het doen van kennisgeving aan de debiteur(en) van de verpande vorderingen, waarbij wederpartij reeds nu voor alsnog verklaart alle medewerking te verlenen bij de inning van de verpande vorderingen.

 

Artikel 11. Tekortkoming en verzuim

11.1 In geval nakoming van hetgeen waartoe gebruiker krachtens de met wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is, en zulks te wijten is aan een niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde of van de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde/toeleverancier, is gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Wederpartij is in ieder geval gehouden tot nakoming voor dat deel dat de overeenkomst is uitgevoerd.

11.2 Als omstandigheden waarin sprake is van een niet toerekenbare niet nakoming kunnen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, natuurverschijnselen, onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

11.3 In geval wederpartij op enigerlei wijze tegenover gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging of boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei overeenkomst aan gebruiker verschuldigd dadelijk opeisbaar.

 

Artikel 12. Ontbinding

12.1 Wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art. 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij ontbinding krachtens het tweede lid is overeengekomen.

12.2 Ontbinding door wederpartij is slechts mogelijk indien gebruiker daarin schriftelijk toestemt. Gebruiker is gerechtigd voorwaarden aan ontbinding van de overeenkomst te stellen.

12.3 Door wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 13. Ontbinding in geval van consumentenkoop ex artikel 7:46a BW

13.1  In geval van consumentenkoop ex artikel 7:46a BW heeft wederpartij het recht om binnen zeven werkdagen na aflevering van de zaken de overeenkomst te ontbinden en de geleverde zaken aan gebruiker te retourneren. Ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door wederpartij. Retournering van geleverde zaken aan gebruiker kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

  • Retourzendingen overeenkomstig het eerste lid van dit artikel worden slechts geaccepteerd indien het geleverde zich bevindt in de originele verpakking en in originele staat, geheel compleet en ongebruikt. Het geleverde dient daarnaast niet bewerkt of verwerkt te zijn geweest. Voor zover van toepassing, dienen de bijbehorende originele montagematerialen, handleidingen en accessoires zich eveneens te bevinden in de originele verpakking.
  • Door gebruiker eventueel reeds in het kader van deze overeenkomst ontvangen bedragen worden uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding overeenkomstig het eerste lid van dit artikel terugbetaald.
  • Gebruiker heeft het recht de door wederpartij retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover gebruiker constateert dat de zaken niet voldoen aan de in het vijfde lid van dit artikel gestelde eisen.
  • Gebruiker stelt wederpartij na ontvangst van de retour gezonden zaken binnen zeven werkdagen schriftelijk in kennis van een eventuele weigering van deze zaken dan wel het slechts gedeeltelijk restitueren van de reeds ontvangen betalingen.
  • In geval van ontbinding overeenkomstig dit artikel komen de kosten en het risico van retournering van de zaken voor rekening van wederpartij. 
  • De bepalingen uit dit artikel zijn niet van toepassing op de koop op afstand van zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van wederpartij, persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

 

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1  De levering van zaken strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de overeenkomst zullen bij uitsluitend worden berecht door de rechtbank Middelburg, onverminderd het recht van gebruiker  om wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra één der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.